LUẬT SƯ

Lê Thị Tuyết Dung

Giám đốc điều hành
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (108)
Email: dungle@victoryllc.com.vn

Trần Việt Dũng

Thành viên sáng lập
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (107)
Email: dungtran@victoryllc.com.vn

Trịnh Văn Hiệp

Luật sư thành viên
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (106)
Email: hieptrinh@victoryllc.com.vn

Đỗ Hải Hà

Cố vấn pháp lý
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (102)
Email: hado@victoryllc.com.vn

Phạm Hoài Huấn

Cố vấn pháp lý
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (105)
Email: huanpham@victoryllc.com.vn

Lê Viễn Đông

Cố vấn pháp lý
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (109)
Email: dongle@victoryllc.com.vn

Fortin Célia

Cố vấn pháp lý
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (110)
Email: fortincelia@victoryllc.com.vn

Huỳnh Thị Loan

Cộng sự cao cấp
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (111)
Email: loanhuynh@victoryllc.com.vn

Nguyễn Hồ Như Anh

Cộng sự
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (104)
Email: nhuanhnguyen@victoryllc.com.vn

Hoàng Quốc Việt

Cộng sự
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (112)
Email: viethoang@victoryllc.com.vn

TOP