GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các luật sư của chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tranh tụng. Trong các vụ tranh chấp, chúng tôi luôn xây dựng quan điểm pháp lý của mình về vấn đề của vụ việc trên cơ sở tham khảo các công trình nghiên cứu các chuyên gia pháp luật và học giả có uy tín và qua đó cung cấp cho khách hàng những tư vấn chuyên sâu và hiệu quả nhất.   

Phương pháp tiếp cận sáng tạo để giải quyết tranh chấp kết hợp với nền tảng học vấn vững chắc cho phép các luật sư của Victory LLC đạt được thành công trong các vụ việc phức tạp.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như:

 • Tư vấn về thủ tục giải quyết tranh chấp
 • Đại diện của khách hàng trong các tòa án bang của khu vực pháp lý khác nhau và trường hợp
 • Đại diện lợi ích của các chủ nợ và con nợ trong thủ tục phá sản
 • Đại diện của khách hàng trong trọng tài thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả trọng tài quốc tế
 • Cung cấp ý kiến chuyên gia cho trọng tài thương mại quốc tế ngoài Việt Nam và thủ tục tố tụng tranh tụng nước ngoài
 • Tham gia vào các cuộc đàm phán về giải quyết tranh chấp và thủ tục hòa giải
 • Thu hồi nợ
 • Xác định các phương thức thu hồi nợ hoặc tìm kiếm tài sản phục vụ cho việc thu hồi nợ
 • Phát triển một chiến lược hiệu quả để thu nợ hoặc thi hành án
 • Thi hành phán quyết trọng tài quốc tế và bản án nước ngoài tại Việt Nam
 • Thi hành án Toà án Việt Nam và trọng tài ở nước ngoài
 • Tư vấn các biện pháp phòng ngừa trong thủ tục tố tụng
TOP