victoryllc.com.vn

NOTICE / THÔNG BÁO

As part of our transition from Victory LLC to DL & Partners, the current website (www.victoryllc.com.vn) shall cease from operation, while all information and email addresses are being moved to our new domain. 

Please find our new website at: www.dl-partner.com, or contact office@dl-partner.com for further details. 

We hope to receive support from our valued Clients and Partners!
Trong quá trình chuyển đổi từ Victory LLC sang DL & Partners, trang web hiện tại (www.victoryllc.com.vn) sẽ chấm dứt hoạt động, và toàn bộ dữ liệu và địa chỉ email đang được chuyển sang tên miền mới của chúng tôi. 

Vui lòng truy cập trang web mới tại địa chỉ: www.dl-partner.com, hoặc liên hệ office@dl-partner.com để biết thêm chi tiết. 

Chúng tôi hy vọng được sự ủng hộ của Quý Khách hàng và Đối tác!